CONSULTANTA PROFESIONALA si RECRUTARE de PERSONAL
Stiri
REZULTATUL SELECTIEI EXPERTILOR PE TERMEN SCURT – FORMATORI in cadrul proiectului „SCOALA PENTRU TOTI – EDUCATIE PENTRU FIECARE!”, POCU/74/6/18/105197

În baza Raportului de evaluare a dosarelor de candidatură depuse în vederea selecției de experți pe termen scurt – formatori în cadrul proiectului „Școală pentru toți, educație pentru fiecare!”, se publică rezultatul selecției, astfel:

 

Cod candidat

Punctaj obținut

Rezultat evaluare dosar

05

96

Admis

06

95

Admis

07

93

Admis

 

Candidații admiși pot depune contestații privind punctajul obținut, în termen de 24 de ore de la data prezentului anunț, pe adresa office@cprp.ro.  În caz contrar, cei 3 (trei) candidați admiși sunt invitați la ședința de negociere din data de 21.01.2019, ora 10.00, la punctul de lucru al SC CPRP SRL, din București, la adresa ce va fi indicată pe mail sau telefonic, tuturor celor invitați. Cu această ocazie se vor stabili detaliile contractelor de furnizare de servicii, precum și cele referitoare la reperele generale de calitate, privind serviciile ce vor fi furnizate.

Anunt prelungire termen pentru depunere de candidaturi

Anunț prelungire termen pentru depunere de candidaturi

Se  prelungește termenul de depunere a candidaturilor pentru selecția a 4 formatori în proiectul „Școală pentru toți, educație pentru fiecare!” ID 105197, implementat de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, în parteneriat cu SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal  SRL,  având în vedere numărul insuficient de candidaturi depuse până la data 29.11.2018.

Termenul de depunere se prelungește până la 07.01.2019, iar calendarul derulării procedurii se modifică astfel:

Evaluarea dosarelor de candidatură se va realiza în intervalul 08 – 11.01.2019

Rezultatul evaluării candidaturilor va fi comunicat în data de  14/01/2019 pe site-ul www.cprp.ro

Rezultatul final al selecției , după contestații, se va afișa la data 17/01/2019

În 21/01/2019 va avea loc ședința de negociere cu experții selectați. Se va proceda la încheierea contractelor de furnizare de servicii, cel târziu la data de 25.01.2019.

 

Celelalte prevederi ale Anunțului publicat în 05.11.2018 rămân valabile.

 

ANUNT DE SELECTIE EXPERTI PE TERMEN SCURT – FORMATORI in cadrul proiectului „SCOALA PENTRU TOTI – EDUCATIE PENTRU FIECARE!”, POCU/74/6/18/105197

ANUNŢ DE SELECŢIE EXPERŢI PE TERMEN SCURT – FORMATORI

în cadrul proiectului 

„ȘCOALA PENTRU TOȚI – EDUCAȚIE PENTRU FIECARE!”, 

POCU/74/6/18/105197


S.C. Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL, Partener al Inspectoratul Școlar județean  Ialomița în implementarea proiectului „ȘCOALA PENTRU TOȚI – EDUCAȚIE PENTRU FIECARE”, anunță organizarea selecției pentru ocuparea a 4 posturi de expert pe termen scurt – FORMATORI, pentru furnizarea programului de formare/instruire, fără credite profesionale, proiectat pentru 40 de ore, pentru parcurgerea a 4 module de formare elaborate în proiect, după cum urmează:

 

 • Învățarea auto-dirijată – 10 ore
 • Proiectul personal – primul pas în antreprenoriat – 10 ore
 • Învățarea prin proiect – 10 ore
 • Evaluarea formativă și feedback pozitiv pentru învățare – 10 ore

 

Proiectul „Școală pentru toți – educație pentru fiecare!”se derulează pe parcursul a 36 de luni, începând cu data de 28.03.2018, fiind implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Ialomițaîn calitate de Beneficiar, în parteneriat cu S.C. Consultanță Profesională și Recrutare de Personal S.R.L.(SC CPRP SRL).

Proiectul„Școală pentru toți – educație pentru fiecare!”își propune ca printr-o abordare integrată de servicii educaționale de tipul consiliere si orientare profesionala și școlară, mediere, sprijin financiar, cursuri de formare pentru profesori, educație parentală și cursuri pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie, oferite de către parteneriatul proiectului unui grup țintă eterogen (copii preșcolari, elevi de nivel primar și gimnazial, tineri si adulți care nu au finalizat educația generală, trăiesc in zone defavorizate, aparțin minorității roma, in familii cu nivel socio-economic scăzut, părinți/tutori, cadre didactice si de sprijin) din localitățile Bărcănești, Borănești, Coșereni, Căzănești, Urziceni si Slobozia, să se diminueze și prevină fenomenul de părăsire timpurie a școlii la nivelul județului Ialomița.

Măsurile de prevenție și intervențiile preconizate la nivelul celor 7 unități școlare selectate ca urmare a analizei de nevoi, vor contribui la sporirea gradului de educație a persoanelor și a comunității, in ansamblul sau,  la îmbunătățirea competentelor forței de muncă, facilitând creșterea gradului de ocupare, incluziunea socio – profesională și îmbunătățirea nivelului de trai al familiilor aflate in situații de defavorizare socio-profesională și financiară, care atrage după sine riscul educațional.

Se urmărește crearea premiselor ca prin transfer de practici și responsabilități de la echipa de proiect către comunitatea locală, prin intermediul rețelei EDU part, activitățile proiectului să fie continuate într-un mediu sigur, motivant si motivat creat in proiect prin activarea tuturor actorilor locali relevanți. Proiectul isi propune să contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei privind Părăsirea Timpurie a Scolii pe cele 3 paliere: prevenție, intervenție si compensare, prin: (a) asigurarea accesului la o educație incluzivă si de calitate, (b) asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii, (c) reintegrarea in sistem a persoanelor care au părăsit timpuriu școala.


Activitățile ce urmează a fi derulate de către formatori/experții pe termen scurt selectați sunt următoarele:

 • Proiectarea și derularea sesiunilor de formare pornind de la cele 4 module de formare realizate în proiect
 • Mobilizarea grupelor de cursanți și stabilirea programului de formare, cu întrunirea așteptărilor cursanților și disponibilitatea de timp al acestora, fără a afecta programul lor orar.
 • Colectarea de feedback de la cursanți și furnizarea propriului feedback în vederea identificării dimensiunilor care vor fi supuse revizuirii programului de formare și, eventual a modulelor de formare, după pilotare în perioada de implementare a proiectului
 • Elaborarea fișelor de lucru, în concordanță cu conceptele și constrângerile de timp prevăzute în modulele de formare
 • Evaluarea programului de formare și a cursanților pe baza criteriilor propuse de furnizor și aprobate de Beneficiar prin persoana delegată

Experții pe termen scurt selectați vor încheia cu S.C. Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL contracte de furnizare de servicii.

 

Cerințe minime de calificare:

La selecțiaexperților pe termen scurt – formatori, sunt invitate să participe persoanele care îndeplinesc cumulativ,  următoarele condiții:

 • cadru didactic cu experiență în educație/la catedră de minimum 10 ani.
 • experiența dovedită de minimum 5 ani, în organizarea și derularea de sesiuni/programe de formare continuă, constituie un avantaj;
 • competențe certificate de formator;
 • experiență demonstrată cu documente suport în formarea personalului didactic, didactic auxiliar, personalului de conducere din școli – minimum 3  ani;
 • excelente capacități de comunicare, analiză și inovație;
 • abilități de utilizare a calculatorului (Windows; Suita Office; Internet).

 

Dosarele de candidatură vor cuprinde:

 • Curriculum Vitae, în formatul Europass, în care se va trece postul solicitat „formator” în cadrul proiectului „”Școala pentru toți – educație pentru fiecare!” – semnat și datat;
 • Scrisoare de intenție în care se va prezenta, pe scurt motivația candidaturii și abordarea personală privind organizarea și derularea programului de formare pe parcursul a 40 de ore în care vor fi parcurse modulele prevăzute anterior, în prezentul anunț;
 • Copie a cărții de identitate;
 • Copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document care demonstrează schimbările de nume din documentele candidatului (dacă este cazul);
 • Copie după actele de studii (diplome, certificate de absolvire, etc.);
 • Copie după cartea de muncă si/sau alte documente / adeverințe / scrisori de recomandare/contracte etc., care să dovedească experiența profesională specifica postului, documente care atesta contribuții personale relevante pentru postul pentru care se depune candidatura.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29/11/2018

Persoanele care doresc să participe la selecţie sunt rugate să trimită dosarele de candidatură în format electronic(un singur pdf) pe adresa office@cprp.rosau la punctul de lucru al SC CPRP SRL din București, str. Turda nr. 122, bloc 39, scara C, ap. 97, Sector I.

 

Selecţia candidaților pentru posturile menționate se va realiza în baza experienței relevate în CV și dovedite prin documentele suport puse la dispoziție de către candidat și a scrisorii de intenție.

Neîndeplinirea uneia dintre criteriile de selecție menţionate în anunţul de selecţie va duce la eliminarea candidatului. Experiența afirmată în CV nu va fi cuantificată în lipsa unor documente care să o ateste.

Dosarele de candidatură primite după data de 29/11/2018 nu vor fi luate în considerare.

Pe întreg parcursul procedurii de selecție, inclusiv la comunicarea rezultatelor, vor fi respectate prevederile privind protecția datelor cu caracter personal.

Fiecare persoană care își depune candidatura va primi un cod de candidat care îi va fi comunicat în condiții de securitate a informației.

Toate informațiile cu privire la rezultatul final al selecției vor fi publicate pe site-ul www.cprp.rocu utilizarea codului de candidat.

În urma evaluării candidaturilor, persoanele selectate vor fi invitate la o ședință de negociere în vederea semnării contractului de furnizare de servicii.

Eventualele contestații se vor adresa la office@cprp.roîn termen de 24 de ore (1 zi lucrătoare) de la anunțarea rezultatului selecției.

Evaluarea dosarelor de candidatură se va realiza în intervalul 03 – 07/12/2018

Rezultatul evaluării candidaturilor va fi comunicat în data de  10/12/2018pe site-ul www.cprp.ro

Rezultatul final al selecției , după contestații, se va afișa la data 13/12/2018

În 18/12/2018 va avea loc ședința de negociere cu experții selectați. Se va proceda la încheierea contractelor de furnizare de servicii, cel târziu la data de 21.12.2018.

Rezultatul selectiei expertilor pe termen scurt – autori de materiale edicationale curriculum la decizia scolii pentru programul A DOUA SANSA in cadrul proiectului „SCOALA PENTRU TOTI – EDUCATIE PENTRU FIECARE!”, POCU/74/6/18/105197

În baza Raportului de evaluare a dosarului de candidatură depus în vederea selecției de expert pe termen scurt – autor de materiale educaționale/CDȘ pentru A doua șansă, înregistrat cu numărul 3366/04/07/2018, se publică rezultatul selecției, astfel:

 

Cod candidat

Punctaj obținut

Rezultat evaluare dosar

04

                    94

Admis

 

Candidatul admis poate depune contestație privind punctajul obținut, în termen de 24 de ore de la data prezentului anunț, pe adresa office@cprp.ro.  În caz contrar, expertul admis este invitat la ședința de negociere din data de16/07/2018, la punctul de lucru al SC CPRP SRL, din București, la adresa ce va fi indicată pe mail sau telefonic, în timp util. Cu această ocazie se va semna contractul de furnizare de servicii și se vor stabili reperele generale de calitate, privind produsul ce va fi furnizat.

Anunt de selectie expert pe termen scurt in cadrul proiectului „SCOALA PENTRU TOTI – EDUCATIE PENTRU FIECARE!”, POCU/74/6/18/105197

S.C. Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL, Partener al Inspectoratul Școlar județean  Ialomița în implementarea proiectului „ȘCOALA PENTRU TOȚI – EDUCAȚIE PENTRU FIECARE”, anunță organizarea selecției pentru ocuparea a 2 posturi de expert pe termen scurt – autori de materiale  educaționale, ETS, pentru elaborarea materialelor educaționale din cadrul proiectului, după cum urmează:

 

1 post de ETS pentru elaborarea unui ghid / curriculum la decizia școlii pentru programul A doua șansă;

 

Proiectul „Școală pentru toți – educație pentru fiecare!” se derulează pe parcursul a 36 de luni, începând cu data de 28.03.2018, fiind implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu S.C. Consultanță Profesională și Recrutare de Personal S.R.L. (SC CPRP SRL).

Proiectul „Școală pentru toți – educație pentru fiecare!” își propune ca printr-o abordare integrată de servicii educaționale de tipul consiliere si orientare profesionala și școlară, mediere, sprijin financiar, cursuri de formare pentru profesori, educație parentală și cursuri pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie, oferite de către parteneriatul proiectului unui grup țintă eterogen (copii preșcolari, elevi de nivel primar și gimnazial, tineri si adulți care nu au finalizat educația generală, trăiesc in zone defavorizate, aparțin minorității roma, in familii cu nivel socio-economic scăzut, părinți/tutori, cadre didactice si de sprijin) din localitățile Bărcănești, Borănești, Coșereni, Căzănești, Urziceni si Slobozia, să se diminueze și prevină fenomenul de părăsire timpurie a școlii la nivelul județului Ialomița.

Măsurile de prevenție și intervențiile preconizate la nivelul celor 7 unități școlare selectate ca urmare a analizei de nevoi, vor contribui la sporirea gradului de educație a persoanelor și a comunității, in ansamblul sau,  la îmbunătățirea competentelor forței de muncă, facilitând creșterea  gradului de ocupare, incluziunea socio – profesională și îmbunătățirea nivelului de trai al familiilor aflate in situații de defavorizare socio-profesională și financiară, care atrage după sine riscul educațional.

Se urmărește crearea premiselor ca prin transfer de practici și responsabilități de la echipa de proiect către comunitatea locală, prin intermediul rețelei EDU part, activitățile proiectului să fie continuate într-un mediu sigur, motivant si motivat creat in proiect prin activarea tuturor actorilor locali relevanți. Proiectul isi propune să contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei privind Părăsirea Timpurie a Scolii pe cele 3 paliere: prevenție, intervenție si compensare, prin: (a) asigurarea accesului la o educație incluzivă si de calitate, (b) asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii, (c) reintegrarea in sistem a persoanelor care au părăsit timpuriu școala.

 

Activitățile ce urmează a fi derulate de către expertul pe termen scurt selectat sunt următoarele:

 • Propunerea planului tematic pentru ghidul pentru care ETS a fost selectat;
 • Elaborarea conceptului general al ghidului, pornind de la planul tematic aprobat de Beneficiar;
 • Elaborarea ghidului;
 • Colaborarea cu expertul educațional și cu coordonatorul activități de consiliere în elaborarea materialelor educaționale – corp principal și anexe;

Expertul pe termen scurt selectat va încheia cu S.C. Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL contract de furnizare de servicii.

 

Criterii de selecție:

La selecția expertului pe termen scurt – autor de materiale educaționale sunt invitate să participe persoanele care îndeplinesc cumulativ,  următoarele condiții:

 • cadru didactic cu experiență în educație/la catedră de minimum 5 ani. Experiența dovedită în  în specificul ghidului pentru care se exprimă opțiunea, constituie un avantaj;
 • competențe certificate de expert/formator/mentor/facilitator/consilier de carieră;
 • autor/co-autor de materiale educaționale, metodologii, ghiduri, manuale, studii, cercetări cu caracter educațional, referate, articole, alte materiale utilizate în procesul de predare – învățare – evaluare destinate elevilor și cadrelor didactice, crearea și menținerea unui climat educațional optim;
 • excelente capacități de comunicare, analiză și inovație;
 • abilități de utilizare a calculatorului (Windows; Suita Office; Internet).

 

Dosarele de candidatură vor cuprinde:

Curriculum Vitae, în formatul Europass, semnat pe fiecare pagină, în care se va trece postul solicitat „autor materiale educaționale” în cadrul proiectului „”Școala pentru toți – educație pentru fiecare!”;

Scrisoare de intenție în care se va menționa ghidul pentru care se optează, prevăzute în prezentul anunț;

Copie a cărții de identitate;

Copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document care demonstrează schimbările de nume din documentele candidatului (dacă este cazul);

Copie după actele de studii (diplome, certificate de absolvire, etc.);

Copie după cartea de muncă si/sau alte documente / adeverințe / scrisori de recomandare/contracte etc., care să dovedească experiența profesională specifica postului, documente care atesta lucrări personale relevante pentru postul pentru care se depune candidatura.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 04/07/2018

Persoanele care doresc să participe la selecţie sunt rugate să trimită dosarele de candidatură în format electronic (un singur pdf) pe adresa office@cprp.ro sau la punctul de lucru al SC CPRP SRL din București, str. Turda nr. 122, bloc 39, scara C, ap. 97, Sector I.

 

Selecţia candidaților pentru posturile menționate se va realiza în baza experienței relevate în CV și dovedite prin documentele suport puse la dispoziție de către candidat și a scrisorii de intenție.

Neîndeplinirea uneia dintre criteriile de selecție menţionate în anunţul de selecţie va duce la eliminarea candidatului. Experiența afirmată în CV nu va fi cuantificată în lipsa unor documente care să o ateste.

Dosarele de candidatură primite după data de 04/07/2018 nu vor fi luate în considerare.

Pe întreg parcursul procedurii de selecție, inclusiv la comunicarea rezultatelor, vor fi respectate prevederile privind protecția datelor cu caracter personal.

Fiecare persoană care își depune candidatura va primi un cod de candidat care îi va fi comunicat în condiții de securitate a informației.

Toate informațiile cu privire la rezultatul final al selecției vor fi publicate pe site-ul www.cprp.ro cu utilizarea codului de candidat.

În urma evaluării candidaturilor, persoana selectată va fi invitată la o ședință de negociere în vederea semnării contractului de furnizare de servicii, ocazie cu care vor depune Curriculum Vitae semnat și datat în original.

Eventualele contestații se vor adresa la office@cprp.ro în termen de 24 de ore (1 zi lucrătoare)

de la anunțarea rezultatului selecției.

Evaluarea dosarelor de candidatură se va realiza în intervalul 06 – 09/07/2018

Rezultatul evaluării candidaturilor va fi comunicat în data de  10/07/2018 pe site-ul www.cprp.ro

Rezultatul final al selecției se va afișa la data 12/07/2018

În 16/07/2018 va avea loc ședința de negociere cu expertul selectat, precum și semnarea contractului de furnizare.

Rezultatul selectiei de experti autori de module de formare în cadrul proiectului „SCOALA PENTRU TOTI – EDUCATIE PENTRU FIECARE!”, POCU/74/6/18/105197

În baza Raportului de evaluare a dosarelor de candidatură depuse în vederea selecției de experți pe termen scurt – autori de module de formare, în cadrul subactivității A.6.2,  se publică rezultatul selecței, astfel:

 

Cod candidat

Punctaj obținut

Rezultat evaluare dosar

05/2874.1/11.06.2018

                    98

Admis

06/2874.2/11.06.2018

                    95

Admis

07/2874.3/11.06.2018

                    95

Admis

08/2874.4/11.06.2018

                    94

Admis

 

Candidații admiși pot depune contestații privind punctajul obținut, în termen de 24 de ore de la data prezentului anunț, pe adresa office@cprp.ro.  În caz contrar, cei 4 (patru) experți admiși sunt invitați la ședința de negociere din data de 20.07.2018, ora 16.00, la punctul de lucru al SC CPRP SRL, din București, la adresa ce va fi indicată pe mail sau telefonic, tuturor celor invitați. Cu această ocazie se vor semna contractele de furnizare de servicii și se vor stabili reperele generale de calitate, privind produsele ce vor fi furnizate.

Anunt pentru selectie de experti autori de module de formare

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, în parteneriat cu SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL, au demarat, în data de 28 martie 2018, proiectul cu titlul „Școală pentru toți – educație pentru fiecare!” ID 105197, proiect finanțat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Cod proiect POCU/74/6/18/105197

Proiectul își propune ca printr-o abordare integrată de servicii educaționale de tipul consiliere și orientare profesionala și școlară, mediere, sprijin financiar, cursuri de formare pentru profesori, educație parentală și cursuri de tip „A doua șansă” pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie, oferite de către parteneriatul proiectului unui grup țintă eterogen (copii preșcolari, elevi de nivel primar și gimnazial, tineri si adulți care nu au finalizat educația generală, trăiesc in zone defavorizate, aparțin minorității roma, in familii cu nivel socio-economic scăzut, părinți/tutori, cadre didactice si de sprijin) din localitățile Bărcănești, Borănești, Coșereni, Căzănești, Urziceni si Slobozia, să se diminueze și prevină fenomenul de părăsire timpurie a școlii la nivelul județului Ialomița.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului se referă la “îmbunătățirea competențelor transversale ale cadrelor didactice în vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii, reintegrare in sistemul de educație și educație incluzivă. În vederea atingerii acestui obiectiv al proiectului, SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL, în calitate de partener, anunță organizarea selecției de autori de module/experți pe termen scurt pentru elaborarea a 4 module de formare în cadrul proiectului, orientate către domeniile: 

1.     Evaluarea formativă și feedback pentru învățare

2.     Învățarea prin proiect. Proiectul clasei

3.     Învățarea auto-dirijată

4.     Proiectul personal – primul pas în antreprenoriat

Modulele de formare vor constitui conținutul științific pentru furnizarea unui program de formare, fără credite profesionale, adresat cadrelor didactice care lucrează în școlile implicate în proiect. În perioada de implementare a proiectului, programul de formare și modulele elaborate vor putea fi supuse revizuirii, în vederea îmbunătățirii lor, ca urmare a nevoilor constatate în timpul pilotării.

Experții care vor fi selectați ca autori de module vor încheia cu SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL contracte de furnizare de servicii, în baza Codului Civil.

Cerințe minime de calificare: 

La procedura de selecție a experților pe termen scurt, autori de module de formare în cadrul proiectului „Școală pentru toți – educație pentru fiecare!” poate candida orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele cerințe minimale:

 • Studii superioare în domeniul educațional/științele educației/psihologie/sociologie
 • Vechime în specialitatea studiilor sau în domeniul educațional larg de minimum 10 ani
 • certificare ca formator/mentor/facilitator/consilier educațional
 • bună cunoaștere a sistemului de învățământ românesc și a politicilor publice în domeniul educației
 • autor/co-autor de manuale/ghiduri/module de formare/materiale educaționale suport
 • excelente capacități de comunicare, de analiză şi inovație, precum și aptitudini pentru lucrul în echipă;

Dosarele de candidatură vor cuprinde:

 •      Curriculum vitae în format Europass, semnat pe fiecare pagină, actualizat 2018
 •      Scrisoare de intenție în care se va menționa modulul pentru care optează; opțiunea va fi argumentată
 •      Copie carte de identitate și orice alt document pentru dovedirea schimbărilor de nume – dacă e cazul
 •      Diplome, certificate, în susținerea studiilor afirmate în CV
 •      Carte de muncă sau adeverințe care atestă vechimea în specialitate/în domeniul educațional în sens extins
 •      Documente care atestă experiența afirmată în CV (scrisori de recomandare, adeverințe, copii coperți materiale educaționale realizate, altele).

Termenul limită de depunere a dosarelor este 11 iunie 2018, ora 20:00 

Persoanele care doresc să participe la selecție sunt rugate să trimită dosarele de candidatură în format electronic, arhivate ca nume_prenume_candidat la adresa: office@cprp.ro, sau să le depună personal, la punctul de lucru al SC CPRP SRL, București, strada Turda 122, bloc 39, scara C, etaj 2, apartament 97, sector I.

Rezultatele evaluarii dosarelor de candidatura vor fi publicate pe site www.cprp.ro,  până la data de 14 iunie 2018.

Eventuale contestații se primesc pe adresa office@cprp.ropana in data de 15 iunie 2018 ora 20.00

Rezultatul finalal selectiei va fi comunicat pe site-ul www.cprp.rocel tarziu in 18 iunie 2018.

Persoanele selectate vor participa în data de 20 iunie 2018 la o sedință de negocieresi planificare înainte de încheierea contractelor de prestare de servicii.

În 20 iunie 2018, în funcție de rezultatele ședinței de negociere, pot fi semnate contractele de furnizare de servicii.

Locul si ora desfășurării ședinței se va comunica persoanelor selectate, via e-mail.

Rezultatul selectiei expertilor pe termen scurt in cadrul proiectului „SCOALA PENTRU TOTI – EDUCATIE PENTRU FIECARE!”, POCU/74/6/18/105197

În baza Raportului de evaluare a dosarelor de candidatură depuse în vederea selecției de experți pe termen scurt – autori de materiale educaționale, cu numărul 2833/17.05.2018, se publică rezultatul selecței, astfel:

 

Cod candidat

Punctaj obținut

Rezultat evaluare dosar

02

95,5

Admis

03

95

Admis

 

Candidații admiși pot depune contestații privind punctajul obținut, în termen de 24 de ore de la data prezentului anunț, pe adresa office@cprp.ro.  În caz contrar, cei 2 (doi) experți admiși sunt invitați la ședința de negociere din data de 23.05.2018, ora 10.00, la punctul de lucru al SC CPRP SRL, din București, la adresa ce va fi indicată pe mail sau telefonic, tuturor celor invitați. Cu această ocazie se vor semna contractele de furnizare de servicii și se vor stabili reperele generale de calitate, privind produsele ce vor fi furnizate.

Anunt de selectie experti pe termen scurt în cadrul proiectului „SCOALA PENTRU TOTI – EDUCATIE PENTRU FIECARE!”, POCU/74/6/18/105197

S.C. Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL, Partener al Inspectoratul Școlar județean  Ialomița în implementarea proiectului „ȘCOALA PENTRU TOȚI – EDUCAȚIE PENTRU FIECARE”, anunță organizarea selecției pentru ocuparea a 2 posturi de expert pe termen scurt – autori de materiale  educaționale, ETS, pentru elaborarea materialelor educaționale din cadrul proiectului, după cum urmează:

 • 1 post de ETS pentru elaborarea unui ghid / curriculum la decizia școlii pentru învățământ primar;
 • 1 post de ETS pentru elaborarea unui ghid / curriculum la decizia școlii pentru învățământ gimnazial;

 

Proiectul „Școală pentru toți – educație pentru fiecare!”se derulează pe parcursul a 36 de luni, începând cu data de 28.03.2018, fiind implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Ialomițaîn calitate de Beneficiar, în parteneriat cu S.C. Consultanță Profesională și Recrutare de Personal S.R.L.(SC CPRP SRL).

Proiectul „Școală pentru toți – educație pentru fiecare!”își propune ca printr-o abordare integrată de servicii educaționale de tipul consiliere si orientare profesionala și școlară, mediere, sprijin financiar, cursuri de formare pentru profesori, educație parentală și cursuri pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie, oferite de către parteneriatul proiectului unui grup țintă eterogen (copii preșcolari, elevi de nivel primar și gimnazial, tineri si adulți care nu au finalizat educația generală, trăiesc in zone defavorizate, aparțin minorității roma, in familii cu nivel socio-economic scăzut, părinți/tutori, cadre didactice si de sprijin) din localitățile Bărcănești, Borănești, Coșereni, Căzănești, Urziceni si Slobozia, să se diminueze și prevină fenomenul de părăsire timpurie a școlii la nivelul județului Ialomița.

Măsurile de prevenție și intervențiile preconizate la nivelul celor 7 unități școlare selectate ca urmare a analizei de nevoi, vor contribui la sporirea gradului de educație a persoanelor și a comunității, in ansamblul sau,  la îmbunătățirea competentelor forței de muncă, facilitând creșterea  gradului de ocupare, incluziunea socio – profesională și îmbunătățirea nivelului de trai al familiilor aflate in situații de defavorizare socio-profesională și financiară, care atrage după sine riscul educațional.

Se urmărește crearea premiselor ca prin transfer de practici și responsabilități de la echipa de proiect către comunitatea locală, prin intermediul rețelei EDU part, activitățile proiectului să fie continuate într-un mediu sigur, motivant si motivat creat in proiect prin activarea tuturor actorilor locali relevanți. Proiectul isi propune să contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei privind Părăsirea Timpurie a Scolii pe cele 3 paliere: prevenție, intervenție si compensare, prin: (a) asigurarea accesului la o educație incluzivă si de calitate, (b) asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii, (c) reintegrarea in sistem a persoanelor care au părăsit timpuriu școala.


Activitățile ce urmează a fi derulate de către experții pe termen scurt selectați sunt următoarele:

 • Propunerea planului tematic pentru ghidul pentru care ETS a fost selectat, în funcție de tipul de beneficiari (elevi de nivel primar, elevi de nivel gimnazial) și de dezvoltarea socio-emoțională și cognitivă a acestora specifică vârstei și mediului din care provin;
 • Elaborarea conceptului general al fiecărui ghid, pornind de la planul tematic aprobat de Beneficiar;
 • Elaborarea ghidurilor;
 • Colaborarea cu expertul educațional și cu coordonatorul activități de consiliere în elaborarea materialelor educaționale – corp principal și anexe;

Experții pe termen scurt selectați vor încheia cu S.C. Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL contracte de furnizare de servicii.

 

Criterii de selecție:

La selecțiaexperților pe termen scurt – autori de materiale educaționale sunt invitate să participe persoanele care îndeplinesc cumulativ,  următoarele condiții:

 • cadru didactic cu experiență în educație/la catedră de minimum 5 ani. Experiența dovedită în  în specificul ghidului pentru care se exprimă opțiunea, constituie un avantaj;
 • competențe certificate de expert/formator/mentor/facilitator/consilier de carieră;
 • autor/co-autor de materiale educaționale, metodologii, ghiduri, manuale, studii, cercetări cu caracter educațional, referate, articole, alte materiale utilizate în procesul de predare – învățare – evaluare destinate elevilor și cadrelor didactice, crearea și menținerea unui climat educațional optim;
 • excelente capacități de comunicare, analiză și inovație;
 • abilități de utilizare a calculatorului (Windows; Suita Office; Internet).

 

Dosarele de candidatură vor cuprinde:

 • Curriculum Vitae, în formatul Europass, semnat pe fiecare pagină, în care se va trece postul solicitat „autor materiale educaționale” în cadrul proiectului „”Școala pentru toți – educație pentru fiecare!”;
 • Scrisoare de intenție în care se va menționa ghidul pentru care se optează, prevăzute în prezentul anunț;
 • Copie a cărții de identitate;
 • Copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document care demonstrează schimbările de nume din documentele candidatului (dacă este cazul);
 • Copie după actele de studii (diplome, certificate de absolvire, etc.);
 • Copie după cartea de muncă si/sau alte documente / adeverințe / scrisori de recomandare/contracte etc., care să dovedească experiența profesională specifica postului, documente care atesta lucrări personale relevante pentru postul pentru care se depune candidatura.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11/05/2018

Persoanele care doresc să participe la selecţie sunt rugate să trimită dosarele de candidatură în format electronic(un singur pdf) pe adresa office@cprp.rosau la punctul de lucru al SC CPRP SRL din București, str. Turda nr. 122, bloc 39, scara C, ap. 97, Sector I.

Selecţia candidaților pentru posturile menționate se va realiza în baza experienței relevate în CV și dovedite prin documentele suport puse la dispoziție de către candidat și a scrisorii de intenție.

Neîndeplinirea uneia dintre criteriile de selecție menţionate în anunţul de selecţie va duce la eliminarea candidatului. Experiența afirmată în CV nu va fi cuantificată în lipsa unor documente care să o ateste.

Dosarele de candidatură primite după data de 11/05/2018 nu vor fi luate în considerare.

Pe întreg parcursul procedurii de selecție, inclusiv la comunicarea rezultatelor, vor fi respectate prevederile privind protecția datelor cu caracter personal.

Fiecare persoană care își depune candidatura va primi un cod de candidat care îi va fi comunicat în condiții de securitate a informației.

Toate informațiile cu privire la rezultatul final al selecției vor fi publicate pe site-ul www.cprp.rocu utilizarea codului de candidat.

În urma evaluării candidaturilor, persoanele selectate vor fi invitate la o ședință de negociere în vederea semnării contractului de furnizare de servicii, ocazie cu care vor depune Curriculum Vitae semnat și datat în original.

Eventualele contestațiise vor adresa la office@cprp.roîn termen de 24 de ore (1 zi lucrătoare) de la anunțarea rezultatului selecției.

Evaluarea dosarelor de candidatură se va realiza în intervalul 14 – 16/05/2018

Rezultatul evaluării candidaturilor va fi comunicat în data de 17/05/2018 pe site-ul www.cprp.ro

Rezultatul final al selecției se va afișa la data 21/05/2018.

În 23/05/2018 va avea loc ședința de negociere cu experții selectați, precum și semnarea contractelor de furnizare.

Rezultatul selectiei expertilor pe termen scurt in cadrul proiectului „SCOALA PENTRU TOTI – EDUCATIE PENTRU FIECARE!”, POCU/74/6/18/105197

În baza Raportului de evaluare a dosarelor de candidatură depuse în vederea selecției de expert pe termen scurt – autor de materiale educaționale, cu numărul 2807/19.04.2018, se publică rezultatul selecței, astfel:

 

Cod candidat

Punctaj obținut

Rezultat evaluare dosar

01

                    96

Admis

 

Candidatul admis poate depune contestații privind punctajul obținut, în termen de 24 de ore de la data prezentului anunț, pe adresa office@cprp.ro.  În caz contrar, expertul admis este invitat la ședința de negocieredin data de 27.04.2018, ora 10.00, la punctul de lucru al SC CPRP SRL, din București, la adresa ce va fi indicată pe mail sau telefonic, persoanei interesate, în vederea pregătirii semnării contractului de furnizare de servicii de elaborare Ghid educație parentală.